návrat zpět
Co hledáte?
Smazat

reklama

reklama

Autor: redakce Playboy
Insider

Podmínky účasti na castingu Hledáme Playmate (dále jen „Podmínky“)

Vydáno: 11.12.2021

Článek I. ORGANIZÁTOR CASTINGU

 1.  Společnost The Concept Of Art, s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 03474101 (dále jen „Organizátor castingu“) vyhlašuje veřejný casting pro připravované focení s pracovním názvem „PLAYMATE“ (dále jen „Podmínky“).
 2. Emailová adresa Organizátora castingu je: [email protected]
 3. Oficiální internetové stránky pro poskytování informací jsou: www.playboy.cz
 4. Termín castingu od 16. prosince 2021 do 16. ledna 2022

Článek II. ÚČASTNÍK CASTINGU

 1. O účast na castingu lze požádat pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře (dále souhrnně jen „Přihláška“). Přihlášku smí uplatnit jen osoba, která souhlasí s účastí v castingu HLEDÁME PLAYMATE a splňuje podmínky výběru dle čl. IV. těchto Podmínek.
 2. Žadatel účasti v castingu (dále jen „Účastník“) musí Přihlášku uplatnit jedním ze způsobů blíže popsaných v čl. III těchto Podmínek.

Článek III. PŘIHLÁŠKA CASTINGU

 1. Přihláškou se rozumí: elektronický formulář,
 2. Elektronický formulář je zveřejněn na internetových stránkách www.playboy.cz a obsahuje povinné nebo dobrovolné údaje o Účastníkovi, včetně rozhraní pro vložení obrazových příloh. Současně s tím je Účastník povinen se seznámit s těmito Podmínkami a zatržením pole v elektronickém formuláři s názvem „Souhlasím se zněním podmínek účasti“ potvrzuje seznámení se s Podmínkami. Údaje v elektronickém formuláři označené jako povinné, včetně souhlasu s Podmínkami, je potřeba před odesláním vyplnit. Bez těchto údajů nelze elektronický formulář odeslat. Další údaje v elektronickém formuláři jsou dobrovolné, avšak Organizátor castingu doporučuje jejich vyplnění. Pokud Účastník připojuje přílohy (foto, video či jiné soubory), pak provede vložení těchto souborů k pomocí funkce „vložit“. Je třeba dbát na omezení kapacity těchto souborů.
 3. Účastník zatržením pole v elektronickém formuláři s názvem „Souhlasím se zněním podmínek účasti“ zároveň prohlašuje, že poskytnuté údaje ve formuláři vyplnil úplně a pravdivě a že s účastí v Castingu souhlasí. Jako osoba dotčená ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ”) uděluje Účastník schválením těchto Podmínek souhlas se zpracováním veškerých údajů včetně osobních údajů a citlivých osobních údajů, uvedených ve formuláři a připojených souborech, Organizátorovi castingu pro účely přihlášení a případné účasti v Castingu HLEDÁME PLAYMATE či k zasílání jiných sdělení spojených s Castingem HLEDÁME PLAYMATE včetně obchodních sdělení. Zároveň Účastník souhlasí se zařazením veškerých osobních údajů (včetně citlivých) uvedených ve formuláři a k němu připojených souborech do castingové databáze Organizátora castingu (dále jen „Databáze“), a k jejich bezúplatnému zpracování a užití pro účely vyhledávání a výběru vhodných kandidátů pro spolupráci při výrobě audiovizuálních děl, pořádání castingu, promoakcí a užších castingů Organizátorem castingu, a dále společnostmi či osobami, které jsou obchodními partnery Organizátora castingu, jakož i ke zpřístupnění a poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely třetím osobám (společnosti Playpress, s.r.o., IČ: 28920830, se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, společnosti FTV Prima, spol. s.r.o, IČ: 48115908, se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, a dalším obchodním partnerům Organizátora castingu), a to i do zahraničí. Veškeré výše uvedené souhlasy uděluje Účastník výslovně, dobrovolně a na dobu neurčitou. Účastník si je vědom, že má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo žádat Organizátora castingu o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, že zjistí, nebo se bude domnívat, že Organizátor castingu nakládá s údaji v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), jakož i další práva podle ZOOÚ, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 ZOOÚ. Účastník si je vědom, že udělené souhlasy má právo kdykoli odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě doručeným Organizátorovi castingu.

Článek IV. PODMÍNKY VÝBĚRU

 1. Účastník musí být osobou zletilou a svéprávnou. Případné výjimky ztohoto pravidla může Organizátor castingu nenárokově a individuálně připustit za předpokladu, že budou získány veškeré potřebné souhlasy (zákonných zástupců, opatrovníků apod.) a splněny další zákonné předpoklady.
 2. Účastnik se musí před uplatněním Přihlášky seznámit s požadavky, které jsou pro Casting HLEDÁME PLAYMATE zveřejněny na internetových stránkách www.playboy.cz, zejména s těmito Podmínkami.
 3. Otázky v přihlašovacím formuláři jsou vždy koncipovány s ohledem na charakter daného castingu a Účastník textový obsah odpovědí na předmětné otázky vyplňuje především pravdivě, zejména pokud jde o osobní údaje, statusové otázky, zdravotní stav. Subjektivní dotazy zodpovídá Účastník dle svého subjektivního uvážení, v každém případě ale tak, aby odpovědi vyjadřovaly jeho skutečný poměr k předmětu dotazu a nebyly pro Organizátora castingu při výběru zavádějící nebo matoucí.
 4. Obsahová část odpovědí včetně vložených obrazových příloh je vyhodnocována odbornými pracovníky Organizátora castingu. O výsledku tohoto hodnocení není Účastník informován a Organizátor castingu Účastníkovi není povinen tuto informaci poskytnout. Materiály poskytnuté Účastníkem (jak jsou definovány níže) není Organizátor castingu povinen Účastníkovi vracet.
 5. Vybraní Účastníci jsou kontaktováni pracovníky Organizátora castingu, který jim sdělí další podmínky možné účasti v Castingu HLEDÁME PLAYMATE, popřípadě jim sdělí podmínky, které Účastníkovi umožňují vstup do dalšího castingového kola.
 6. Účastníci, kteří v castingu neuspějí, nejsou o této skutečnosti informováni, a Organizátor castingu nesděluje Účastníkovi důvody, které jej vedly k tomuto rozhodnutí. Na účast v  Castingu HLEDÁME PLAYMATE ani na přezkoumání případného nepřijetí Účastníka není právní nárok.

Článek V. AUTORSKÁ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

 1. Účastník poskytnutím jakýchkoliv materiálů v souvislosti s účastí v castingu Organizátorovi castingu , zejména (nikoliv však výlučně) fotografií, audiovizuálních děl (videonahrávek), zvukových záznamů nebo literárních děl (dále jen „Materiály“), zároveň prohlašuje, že je autorem takovýchto Materiálů nebo má opatřeny veškeré souhlasy a oprávnění s užitím Materiálů od autora/ autorů a všech dalších osob (zejména, nikoliv však výlučně výkonných umělců a výrobců zvukových/zvukově obrazových záznamů), jejichž předměty právní ochrany budou zachyceny v Materiálech, a to nejméně v rozsahu licenčního ujednání, obsaženého v písm. b) tohoto článku. Zároveň Účastník prohlašuje, že má opatřen souhlas osob, jichž by se mohlo poskytnutí a užití Materiálů dotknout v rovině ochrany osobnosti, s užitím Materiálů. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení se Účastník zavazuje nahradit Organizátorovi castingu veškeré vzniklé škody, hrozící nebo nastalé v souvislosti s vypořádáním případných autorskoprávních nebo osobnostních nároků třetích osob.
 2. Účastník poskytnutím Materiálů uděluje Organizátorovi castingu nevýhradní a teritoriálně neomezenou licenci/podlicenci k užití Materiálů v délce trvání 1 roku od doručení Materiálů, a to pro veškeré účely, související s přípravou Pořadu a výběrem Účastníka, včetně práva udělit podlicenci k užití Materiálů třetí osobě, která se na realizaci a/nebo přípravě Castingu HLEDÁME PLAYMATE podílí.

Článek VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky jsou platné od 14. prosince 2021.
 2. Organizátor castingu má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Změna je účinná zveřejněním nového znění Podmínek na internetových stránkách www.playboy.cz.
Související témata: Playmate , casting , Hledáme Playmate , podmínky účasti